sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 25 มี.ค.2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายฯ นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายปิยะทัต อุลานันท์ ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา
และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการใหม่จ.นครพนมและจ.มุกดาหาร ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
และนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ
2. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มี นางกัญญาภัค สิงห์คำ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
3. โรงเรียนมุกดาหาร มี นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร และ
นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ ครูชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร มี ผศ.ยาใจ ดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร มีนางนภาพร เขมะปัญญา เจ้าพนักงาน ปกครองชำนาญการ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th