sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 26 มี.ค.2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายฯ นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายปิยะทัต อุลานันท์ ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา
และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการใหม่จ.นครพนมและจ.มุกดาหาร ดังนี้

1. เรือนจำกลางนครพนม มีนางปารณีย์ รัตนะกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นายเศกศักดิ์ รสหอม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ และนายอภิเดช หอมอ่อน หัวหน้างานพัฒนาจิตใจ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
และห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม มี นางสาวพลอยลลินณ์ โคตรมิตร บรรณารักษ์
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
3. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม มีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และนางสาวศิรินภา สิทธิโส นักจัดการงานทั่วไป
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
4. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีนายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
5. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 มี ร.ต.อ.สมควร เบญจมาตร
รองผู้กำกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
6. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 มี ร.ต.อ.พีรชาติ เอื้ออรัญโชติ
รองผู้กำกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
7. นายสาคร โคตรปัญญา ประธานชมรมนักศึกษามสธ.นครพนม และนางกัญญาพัชร โจนส์
รองประธานชมรมฯ ได้เข้าร่วมประขุมหารือด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th