sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศวช.มสธ.อุดรธานี เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ “ธุงอีสาน”
กับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ “ธุงอีสาน” ของมหาวิทยาลัยและชุมชน และเป็นการต่อยอดในการเรียนการสอน
ในระบบโมดูลการสอนทางไกล มสธ. มีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจินตะนา กลางยศ, นางสุพิณ เวียงหลวง เป็นวิทยากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนจำนวน 50 คนี้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th