sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
บุคลากรของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานีและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นำโดยนายนันทวุฒิ อินทร์งาม หัวหน้างานอำนวยการและคณะ
รับการฉีดวัคซีนSinovac เข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปบุคลากรของ ศวช.มสธ.อุดรธานี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการและให้บริการนักศึกษาใน 8 จังหวัดภาคอีสานตอนบน
โดยไม่ขัดกับระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด
และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นักศึกษาและเครือข่ายฯ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th