sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ศวช.มสธ.อุดรธานี
โดยนางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 และให้คำปรึกษาทางการศึกษา
ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภู ตามนัดหมายดังนี้
- รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 ราย
- จำหน่ายใบสมัครป.ตรี จำนวน 2 ชุดี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th