sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศวช. มสธ. อุดรธานี โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. กริช สมกันธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.วิวรรธน์ แก่นสา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อรับฟังข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ มสธ.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19
และปรึกษาหาแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานบริการการศึกษา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th