sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
บุคลากรศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี เข้าร่วมอบรมโครงการเสวนา
เรื่อง การบริหารและการปฏิบัติงานในยุคดิสรัปชั่น ผ่านระบบ Microsoft Team
เพื่อสามารถนำมุมมองและแนวความคิดการบริหารและการปฏิบัติงาน
มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล มสธ.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th