sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ศวช.มสธ.อุดรธานี โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ และคณะ
ได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร1ปีครึ่ง)
ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่าง มสธ.& กศน.
มีบุคลากร กศน.สนใจยื่นใบสมัครจำนวน 32 ราย ซึ่งเป็นผลจากการพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา
ระหว่างนายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมุกดาหาร และนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศวช.มสธ.อุดรธานี เมื่อ 24 มีนาคม 2564
โดยมีนางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดมุกดาหารอย่างเคร่งครัด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th