กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


-:-บริการต่างๆของศูนย์-:-
::- บริการงานห้องสมุด-::
::- บริการห้องประชุม-::

** หนังสือน่าอ่าน**

ชื่อหนังสือ

หมวดหมู่

** แรกมีใน

LG395 S85 ร72 2546

** การศึกษาทางเลือก โลกแห่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

LC46.8 T5 ก645 2548

ชื่อหนังสือ

หมวดหมู่

** ผู้นำรุ่นใหม่สไตล์ CEO

HD57.7 B458 2546

** UTTC Mini MBA in Marketing

HD37 T5 ส565 2544

** คู่มือ..ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้นำ

HD38.2 บ63 2546

** อั๊วจะเล่าให้ลื้อฟัง!เล่ม 1

HD38.25 T5 ว69

ชื่อหนังสือ

หมวดหมู่

** พุ่ม เจนเซน

DS578.32 พ73 อ64 2548

** เมืองไทยรายสัปดาห์

DS563.5 ส336 ล.2

** เหียกวงเอี่ยม วีรชนจีนโพ้นทะเล

DS578.32 ห8 อ644 2548

ชื่อหนังสือ

หมวดหมู่

** ปฏิบัติการยึดผืนนา

JC599 B93 ป26 2547

** แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2545-2550

JC599 T5 ผ83 2545

** การทูตยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน

JS1767 A9 ก64 2548

ชื่อหนังสือ

หมวดหมู่

** สิทธิมนุษยชน เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

JC571 ส731 2545

** การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูร-ณาการเพื่อการพัมนา

JS7153.3 A8 ป74 2545

** การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอ-  นิกส์(E-Government)

JQ1745 A55 ก65 2544

 Top