กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


-:-บริการต่างๆของศูนย์-:-
::- บริการงานห้องสมุด-::
::- บริการห้องประชุม-::

สิทธิการยืม

ประเภทสมาชิก

ประเภทวัสดุสารสนเทศ

จำนวน

ระยะเวลา(วัน)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(GD , CS)

- หนังสือทั่วไป/ชุดวิชา/สิ่งพิมพ์ มสธ.
- หนังสือสำรอง
- วิทยานิพนธ์
- วีดีทัศน์
-เทปเสียง

10
2
2
3
7

14
7
7
3
7

นักศึกษาระดับปริญญาตรี   และประกาศยียบัตร
(UG)

- หนังสือทั่วไป/ชุดวิชา/สิ่งพิมพ์ มสธ.
- นวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน
- วีดีทัศน์
- เทปเสียง

5
2
2
7

14
7
3
7

สมาชิกสมทบ
(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.)

- หนังสือทั่วไป/ชุดวิชา/สิ่งพิมพ์ มสธ.

3

7

 

**อัตราค่าปรับ**

ประเภทวัสดุสารสนเทศ

อัตราค่าปรับ

หนังสือ/วารสาร

เล่มละ 2 บาท : วัน

วิทยานิพนธ์

เล่มละ 5 บาท : วัน

หนังสือสำรอง

เล่มละ 5 บาท : วัน

สื่อโสตทัศน์

ชิ้นละ 3 บาท : วัน

 Top