กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


-:-บริการต่างๆของศูนย์-:-
::- บริการงานห้องสมุด-::
::- บริการห้องประชุม-::

งานบริการ

บริการในระบบ

1.บริการยืม (Check - out)

        เมื่อสมาชิกประสงค์ที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดให้นำหนังสือที่ต้องการยืมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เค้าน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน ด้วยตนเองพร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ติดบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว

2.บริการรับคืน (Check - in)

         เมื่อถึงกำหนดส่งคืนหนังสือ สมาชิกจะต้องนำหนังสือมาคืนให้กับห้องสมุด โดยติดต่อที่เค้าน์เตอร์บริการยืม - คืน หากสมาชิกนำหนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนดระบบจะคำนวณค่าปรับและแสดงจำนวนเงินค่าปรับให้ทราบทันที ห้องสมุดจะส่งใบทวงหนังสือเกินกำหนดส่งทุก 1 เดือน หากสมาชิกเพิกเฉยการทวงเกิน 3 ครั้ง ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์การยืม

3.บริการยืมต่อ (Renew)

        เมื่อสมาชิกยืมหนังสือไปแล้ว และมีความประสงค์จะใช้หนังสือเล่มนั้นอีกครั้ง อนุญาตให้ยืมต่อได้ 3 ครั้ง โดย
* มายืมต่อด้วยตนเอง
* โทรศัพท์มาต่ออายุหนังสือที่เบอร์ 042-292500 ต่อ 112
*** กรณีมีผู้จองสื่อการศึกษาที่ท่านยืมไปจะต้องนำมาส่งคืน***

4.การจองหนังสือ (Hold)

         ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม - คืน โดยแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุดและแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการจอง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันทีว่าจองได้หรือไม่

5.การดูรายละเอียดการยืม - คืน (View your circulation record)

        ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการยืม - คืน สื่อการศึกษาได้ที่เค้าน์เตอร์บริการด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์โดยแจ้งหมายเลขสมาชิก(รหัสบาร์โค้ด)

 Top