กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 

**ทำเนียบบุคลากร**
..ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ..



วิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
 

งานอำนวยการและธุรการ


 นันทวุฒิ  อินทร์งาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 สายใจ  อินทะพุฒ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เรืองชัย  แสนมงคล
พนักงานขับรถยนต์


สายดร  เหล่าแสน
พนักงานขับรถยนต์

 
ทองสุข  ดีสะเกษ
นักการภารโรง 

 
ชนากานต์  ปานสุวรรณ
คนงาน

 
วิระศักดิ์  พิมพระกาฬ
คนสวน

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา


เทพ  สงวนกิตติพันธุ์
นักวิชาการศึกษา

 


สิริพร  พลเทพ
นักวิชาการศึกษา


ณัฎฐา  ขุมทอง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 


สมศักดิ์  มุงธิสาร
ช่างศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา


พรรษชล  แข็งขัน
บรรณารักษ์

 


พรนภา  นวนมะณี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ก้องธนัช  โชคสวัสดิ์อำนวย
บรรณารักษ์

 


ปฏิมา  พุทธน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  
คมสันต์  มูลอามาตย์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 


Top