กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


 mushroom_green.gif=งานอำนวยการและธุรการ
 mushroom_green.gif=งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/mushroom_green.gif=งานส่งเสริมและบริการฯ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

หน้าที่รับผิดชอบด้านบริการห้องสมุด

-  บริการสื่อการศึกษา  การอำนวยความสะดวกในการช่วยการค้นคว้า สืบค้นข้อมูล แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และ ประชาชนทั่วไป การสร้างเครือข่ายในการให้บริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค การประสานงานติดตามดูแล ให้คำปรึกษาการให้บริการสื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ในศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. และ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกันในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ ได้แก่  อุดรธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร และนครราชสีมา

ภาระงานบริการห้องสมุด
 
๑. งานเทคนิค
    
 -      จัดนิทรรศการมุมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๐ จังหวัด
     
-      ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     
     -
     จัดเก็บวารสารชั้นปิด          
     
-      จัดและตกแต่งมุมเด็กและเยาวชน 
     
-      จัดทำป้ายนิเทศและจัดบอร์ดข่าวห้องสมุด  
     
-      บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์
     -
      จัดแสดงหนังสือใหม่                                                           
     
-      จัดหาสื่อการศึกษาในท้องถิ่น                                                             
     -      
ตรวจรับสื่อการศึกษาใหม่ที่ส่วนกลางจัดหาให้                                 
     
-      จัดเก็บหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง
     
-      จัดเก็บวารสารย้อนหลัง                                              
     -      
จัดเก็บสื่อการศึกษาขึ้นชั้น
     -
      ลงทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ์                       
     
-      จัดเก็บสถิติห้องสมุด 
๒. งานบริการ
    
 -      ยืมคืนสื่อการศึกษา
     
-      ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า     
     -
     สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล         
     
-      คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     
-      อินเตอร์เน็ต  
     
-      การยืมระหว่างห้องสมุด
     -
      อำนวยความสะดวกในการชมวิดิทัศน์/ฟังเทปเสียง                        
     
-      ประสานงานกับสำนักบรรณสารสนเทศในการให้บริการสื่อการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
    
 -      ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
     
-      ห้องสมุดที่มีความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมุดในส่วนภูมิภาค    
     -
     ห้องสมุดเรือนจำกลาง/ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ 
หน้าที่รับผิดชอบด้านบริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
-  รับผิดชอบให้บริการใช้อุปกรณ์โสตทัศน์ทุกรายการ และการใช้เทคโนโลยีทุกประเภท ในกิจกรรมของศูนย์วิยพัฒนา และบริการแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้บริการสถานที่ของศูนย์ฯ เพื่อจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม

  -  รับผิดชอบการควบคุมระบบภาพ ระบบเสียง ระบบแสง และระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องจัดประชุมสัมมนา ตลอดจนดูแลการใช้อุปกรณ์โสตทัศน์อื่น ๆ อาทิ การใช้เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง(Visual) และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

-  รับผิดชอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน และฝึกอบรมในระบบการศึกษาทางไกล

-  รับผิดชอบประสานงานด้านเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของศูนย์วิทยพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

-  รับผิดชอบการถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์ ในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

-  รับผิดชอบการจัดหาและการผลิตสื่อพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพื่อจัดให้บริการ

-  รับผิดชอบการตรวจซ่อมบำรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ


 Top