Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
 
 

 

1 ขอเชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 7

1 รายงานสรุปผล ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ เรือนจำกลางสงขลา จังหวัดสงขลา 7

1 รายงานสรุปผล ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ มสธ. กิจกรรมการแกะสลักรูปหนังตะลุง และจัดห้องสมุดพร้อมปัญญา ในเรือนจำจังหวัดตรัง เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด"ห้องสมุดพร้อมปัญญา"วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนจำจังหวัดตรัง 7

1 สื่อความรู้ออนไลน์แบบประเมินผลตนเองชุดวิชา มสธ จำนวน 9 ชุดวิชา 7

1 คู่มือการเบิกจ่ายเงินรายได้ กรณีที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา (นางสาวกัญญ์ชิสา การต์เนติพงศ์)

1 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา (นางสาวกัญญ์ชิสา การต์เนติพงศ์)

1 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 คู่มือการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

1 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูป มสธ.

1 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนและคำร้องสำหรับนักศึกษา มสธ.

1 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนและคำร้องสำหรับนักศึกษา มสธ.

1 ใบรับรองคุณวุฒิ กคศ. วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 รายชื่อเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "เวลา มสธ." ทางสถานีวิทยุชุมชนคนโก-ลก FM 101.5 Mhz ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "ช่างคิดช่างคุยกับเพื่อน มสธ." ทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 -15.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ) 7

 

 

 

Tooltip content goes here.