..."เป็นเลิศด้าน บริการการศึกษา พัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน"...
 
 

 

1 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร และช่องทางการสั่งซื้อ ได้ที่นี่ 7

1 ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 7

1 ตารางออกหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ภาค1/2564 7

1 คู่มือการเบิกจ่ายเงินรายได้ กรณีที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา (นางสาวกัญญ์ชิสา การต์เนติพงศ์)

1 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา (นางสาวกัญญ์ชิสา การต์เนติพงศ์)

1 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 คู่มือการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

1 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูป มสธ.

1 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนและคำร้องสำหรับนักศึกษา มสธ.

1 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนและคำร้องสำหรับนักศึกษา มสธ.

1 ใบรับรองคุณวุฒิ กคศ. วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 รายชื่อเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "เวลา มสธ." ทางสถานีวิทยุชุมชนคนโก-ลก FM 101.5 Mhz ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "ช่างคิดช่างคุยกับเพื่อน มสธ." ทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 -15.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ) 7

 

 

 

Tooltip content goes here.