Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
 

1 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 15 พฤษาภาคม 2562 7

1 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 พฤษาภาคม 2562 7

1 ตารางแสดงราคากลางวัสดุสำนักงาน 7

1 รายชื่อเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 7

1 ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2561

1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 7

1 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต ของสูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 7

1 การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 รายละเอียดของ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "เวลา มสธ." ทางสถานีวิทยุชุมชนคนโก-ลก FM 101.5 Mhz ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "ช่างคิดช่างคุยกับเพื่อน มสธ." ทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 -15.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ) 7

 

 

 

Tooltip content goes here.