Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 6 ถนนท่าสาป-ลำใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่จำนวน 16 ไร่ 1 งาน ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทเอกชนในท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 29,924,339 บาท

มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 (เดิมชื่อว่า ศูนย์วิทยพัฒนาบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดยะลา) เมื่ออาคารศูนย์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2541 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้เปิดดำเนินการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามบทบาทในภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยดูแลรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการนักศึกษาเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ พัทลุง และ ตรัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องจัดสายงานและกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการบริการนักศึกษาและประชาชน

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์และชุมชนเพื่อสนองตอบกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ"

1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.

3. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล

4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

5. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

S = Synergy                       ร่วมแรงร่วมใจ

T = Transparency               ใฝ่คุณธรรม

O = Originality                   นำสิ่งใหม่

U = Ubiquitous Leaning      เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา