Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

**สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญา
**สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล