Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...

บอกข่าว...ในรั้วเขียว-ทอง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ให้บริการออกหน่วยรับสมัครนักศึกาาใหม่นอกสถานที่ ภาค 1/2562

 

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จ "พี่ช่วยน้อง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลาร่วมงานพบปะยามเช้า จังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
มสธ.จัดสอนเสริมตามโครงการความร่วมมือ ระหว่าง มสธ.กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน แก่นักศึกษาวิชาเอก การพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาร่วมกับกศน.เมืองปัตตานีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อ "100 ปี ธงไตรรงค์ไทย" ณ ห้องประชุมกศน.เมืองปัตตานี
ผู้อำนวยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาและบุคลากร เยี่ยมภรรยาของนายชนะ พงษ์กาบ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการการศึกษาทางไกลของ มสธ. และบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการการศึกษาทางไกลของ มสธ. และบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้อำนวยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาและบุคลากร เยี่ยมบิดาของนายพิสุทธิ์ สุขาเขิน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ส่งกำลังใจให้กับทีมนักเตะหมูป่า
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดอบรมบุคลากรการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการเขียนรายงาน เดินทางไปราชการ แบบคนเดียวและหมู่คณะ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาจัดสอนเสริมชุดวิชา 21005 ครั้งที่ 1 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา ศึกษาในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา
(20301) โดย รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ยะลา ที่เรียนแบบคู่ขนาน และเรียนแบบต่อยอด เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน ยะลา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา จัดการศึกษาวิชาไทยศึกษา (10151) โดย ผศ.วสันต์ รัตนโภคา อาจารย์ประจำสาขา เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศวน.มสธ.ยะลา

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา จัดการศึกษาวิชาไทยศึกษา (10151) โดย ผศ.วสันต์ รัตนโภคา อาจารย์ประจำสาขา เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน สตูล

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (20301) ใน โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 96 โดย ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน อาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ มสธ เป็นอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน สตูล