Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตร/โครงการสัมฤทธิบัตร

1. จัดทำแผนการออกรณรงค์รับสมัครนอกสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  7 จังหวัด

2. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด

     - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานของรัฐ และไปรษณีย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด

     - การติดตั้งป้ายไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว เพื่อการประชาสัมพันธ์

    3. ออกหน่วยรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รับสมัครนักศึกษาใหม่ บริการงานทะเบียน และคำร้องต่าง ๆ ตามแผนการประชาสัมพันธ์

    - ให้คำแนะนำการกรอกใบสมัคร

    - ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร

    - บันทึกข้อมูลการรับสมัคร

    - จัดทำบันทึกส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล

    - จัดทำบันทึกส่งใบเสร็จรับการการรับสมัครนักศึกษาใหม่

    - รายงานผลการรับสมัคร

4. ตรวจสอบการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

5. ตรวจสอบการจำหน่ายชุดวิชาพื้นฐาน

การให้บริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร เปิดรับสมัคร ภาคต้น และภาคปลาย ทุกปีการศึกษา (ศึกษารายละเอียดในระเบียบการสมัคร)

ประจำภาคต้นปีการศึกษา       เริ่มรับสมัคร วันที่ 1  เมษายน -  1  กันยายน  ของทุกปี

ประจำภาคปลายปีการศึกษา   เริ่มรับสมัคร  วันที่ 1  พฤศจิกายน - 16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดงผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

6. แสตมป์ดวงละ 5 บาท จำนวน 1 ดวง

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ารับศึกษาระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ  ดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียนเรียน
1 ชุดวิชา (บาท)
2 ชุดวิชา (บาท)
3 ชุดวิชา (บาท)

1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)

800
800
800

2. ค่าบำรุงการศึกษา

500
500
500

3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลา
ของการเป็นนักศึกษา
(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)

100
100
100

4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา *

1,000
2,000
3,000

รวมค่าใช้จ่าย

2,400
3,400
4,400

หมายเหตุ* ค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาแต่ละชุดวิชาจะแตกต่างกันโปรดตรวจสอบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้จากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา 2557

สถานที่จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถหาซื้อระเบียบการสมัครได้ด้วยตนเอง ในราคาชุดละ 150 บาท  ได้ที่

- ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
- ร้าน
7-eleven ทุกสาขา
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ทำการของมหาวิทยาลัย