Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...

ทำเนียบบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

   

นายสุเทพ มโนภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

โทร. 073-264024

   

 

นางสาวกัญญ์ชิสา กานต์เนติพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอำนวยการและธุรการ

โทร. 073-264025

โทรสาร 073-264017

   
นางพาสนา ปลื้มสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 104
นางสาวลลิตา ดำจันทร์
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 101
   
นางสาวลัคนา บุตรน้ำดี
แม่บ้าน
นายสันธาน ขวัญดี
คนงาน
   
นายภิรมย์ มีทอง
คนสวน
นายหัตถกิจ หนูอยู่ไพร
พนักงานขับรถยนต์
   
 
นายพิสุทธิ์ สุขาเขิน
พนักงานขับรถยนต์
   
   

นางสาวบุณยนุช วุ่นสน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา

โทร. 073-264014 -16 ต่อ 109

e-mail: tongsoi2002@hotmail.com

   
นางสาวกนกวรรณ แก่นเพชร
นักวิชาการศึกษา
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 110
e-mail: k_kanpach@hotmail.com 
นางสาวชลธิชา จันมณีย์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 111
e-mail: t_mangnamcha@hotmail.co.th
   
 
 
นายวิเชษฐ์ ยอดไชย
นายช่างศิลป์
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 115
e-mail: tiger_rx@hotmail.com
   
   
นายวัชรพงษ์ ธงพุดซา

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 073-264014 -16 ต่อ 113

e-mail: vatchrapong@hotmail.com
   
   

นางสาวณภัทร ไชยศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 106
e-mail: naphat.cha@stou.ac.th


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 106

   

นายชนะ พงษ์กาบ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 107
e-mail: Chana.phong@stou.ac.th 

นางสาวกัญญาพัชร หนูจีน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร. 073-264014 -16 ต่อ 113