ชมรมนักศึกษามสธ.จังหวัดนราธิวาส ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

จัดโครงการ "ค่าย มสธ. เรียนรู้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9"

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ กองพันทหารนาวิกโยธิน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส