ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

ออกบูธกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่และให้ความรู้ในการเรียนระบบการศึกษาศึกษาทางไกลกับมสธ.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา 2560