สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา/2563  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 05/10/2564

ข้อมูลมีปัญหาSystem.Data.OleDb.OleDbException (0x80040E14): Invalid column name 'datetimme'. at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at login.Date11() in D:\stou\QuestGrade_\login.aspx.vb:line 314

NA = รอผลการสอบภาคปฏิบัติ

"การประกาศผลการสอบครั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผนการศึกษา ก1 จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น"
"ส่วนแผนการศึกษา ก2 จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบ กลางภาค - ปลายภาค เท่านั้น"

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th