ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 22 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 16 กันยายน 2562
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 11 กันยายน 2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
..อ่านต่อ 27 สิงหาคม 2561
รายชื่อนักศึกษากลุ่มสอนเสริม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
รายชื่อนักศึกษากลุ่มสอนเสริม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2561
เอกสารการสอนประจำชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น
..อ่านต่อ 4 ตุลาคม 2561
แผนกิจกรรมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แผนกิจกรรมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
..อ่านต่อ 10 ตุลาคม 2561
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ..อ่านต่อ 11 ธันวาคม 2561
หน่วยชุดวิชา 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
..อ่านต่อ 25 มกราคม 2562
เอกสารการสอนประจำชุดวิชา 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
..อ่านต่อ 22 มิถุนายน 2562
หน่วยชุดวิชาการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
หน่วยชุดวิชาการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายการจัดการความรู้ (KM)
..อ่านต่อ 26 พฤศจิกายน 2562
รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
..อ่านต่อ 26 พฤศจิกายน 2562
รายงานผลโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2562
บทความจากการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
..อ่านต่อ 18 พฤศจิกายน 2562
ป.ตรี
..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2561
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน
..อ่านต่อ 11 สิงหาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงานการทำการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์
..อ่านต่อ 11 สิงหาคม 2561
ตารางชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้ม / เก็บคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
..อ่านต่อ 22 มิถุนายน 2561
วิดีโอแนะนำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=UB2O6FZmAwk..อ่านต่อ 29 กันยายน 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin