วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          มุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้ระบบเปิดผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ปรัชญาหลักสูตร


       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีปรัชญาของหลักสูตรคือ "หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีปรัชญาของหลักสูตรคือ "สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น"

       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงการเมืองการปกครอง มีปรัชญาของหลักสูตรคือ "เพื่อให้เกิดการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง"

       หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีปรัชญาของหลักสูตรคือ "สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น"

      หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต มีปรัชญาของหลักสูตรคือ "มุ่งพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการที่มีปัญญา ความรู้ความสามารถระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และมุ่งพัฒนานักวิชาชีพทางด้านรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำความรู้นั้นไประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศและมนุษยชาติ โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา"

ผู้เข้าชม 167 คน UPDATE วันที่ 9/1/2562 15:05:32

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin