งานเลขานุการกิจ

 

 

นางปราณี  สีเหล็ก     
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ