ความเป็นมา

ข้อมูลสาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 โดยมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำหรับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2556 และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สาขารัฐศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร

 Introduction and History

About the School of Political Science: 

          Distinct from other political science programs in Thai universities which are confined to traditional classrooms and with the desire to serve those who may not have an opportunity to attend regular classes, Sukhothai Thammathirat Open University is committed to a distance learning system and other innovations for lifelong learning for all.  Established on August 19, 1982, the School of Political Science of Sukhothai Thammathirat Open University has a strong commitment to provide a high quality of teaching, research as well as academic services in the field of political science. The School aims to provide a full spectrum of undergraduate and graduate programs for all who would like to broaden and deepen political knowledge and academic skills which are useful for both personal development and for being an effective citizen in democratic society.

          Currently the School provides a Bachelor’s degree program in Political Science with two areas of emphasis: (1) Theories and Techniques in Political Science, and (2) International Relations. At the graduate level, the school offers a Master of Political Science program with major in Politics and Government and Local Politics and Government, and a Ph.D. program in Political Science.  With the School’s earnest desire to contribute to inclusive learning of higher education for wider society, several certificates programs are also available for  non-degree students who wish to enhance their specific knowledge and professional skills in the area of political science.
ผู้เข้าชม 227 คน UPDATE วันที่ 4/9/2560 9:18:56

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin