คู่มือการปฏิบัติงานการทำการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์

รายละเอียดคู่มือจัดซื้อจ้าง คลิ๊กที่นี้
บรรณานุกรม คลิ๊กที่นี้
ภาคผนวก ก คลิ๊กที่นี้
ภาคผนวก ข คลิ๊กที่นี้
ภาคผนวก ค  คลิ๊กที่นี้


ผู้เข้าชม 919 คน UPDATE วันที่ 11/8/2561 13:18:44

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin