รายการจัดการความรู้ (KM)

สรุปรายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกรณีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้เข้าชม 322 คน UPDATE วันที่ 26/11/2562 16:25:07

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin