รายงานผลโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการสร้างพลังใจที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเลขานุการกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้เข้าชม 270 คน UPDATE วันที่ 25/11/2562 11:04:49

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin