ระดับปริญญาโท

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทประจำกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 1. ชุดวิชา 80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 2. ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย
 3. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
 4. ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
 5. ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
 6. ชุดวิชา 83712 การสื่อสารทางการเมือง
 7. ชุดวิชา 83713 กระแสโลกศึกษา

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทประจำกลุ่มสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
2. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทประจำกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผู้เข้าชม 20103 คน UPDATE วันที่ 16/9/2562 10:36:33

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin