วัตถุประสงค์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทางรัฐศาสตร์
       2. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
       3. เป็นสาขาวิชาที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

พันธกิจ
       1. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์
       2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
       3. บริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์สู่สังคมและชุมชน
       4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ผู้เข้าชม 211 คน UPDATE วันที่ 27/10/2561 10:51:18

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin