รายชื่อนักศึกษากลุ่มสอนเสริม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

1. ชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

2. ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย

3. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

4. ชุดวิชา 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

5. ชุดวิชา 82713 สัมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น

6. ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น

7. ชุดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

8. ชุดวิชา 83712/83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

9. ชุดวิชา 83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
ผู้เข้าชม 116 คน UPDATE วันที่ 8/10/2561 15:28:57

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin