ประชาสัมพันธ์ "ติวเข้มก่อนสอบปลายภาค 1/2561 ชุดวิชา 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ "ติวเข้มก่อนสอบปลายภาค 1/2561 ชุดวิชา 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ผ่านช่องทาง FB. live สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น.

ผู้เข้าชม 449 คน UPDATE วันที่ 25/1/2562 14:50:42

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin