ระดับปริญญาตรี


เอกสารการสอนประจำชุดวิชา 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก


* หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ได้พิจารณาเรียงลำดับหน่วยใหม่ สำหรับเล่มสมบูรณ์ที่เรียงหน่วยเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งให้ที่หลัง

ผู้เข้าชม 36400 คน UPDATE วันที่ 22/6/2562 10:45:07

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin