งานรับลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2557
ลงทะเบียนสอบซ่อม 2/2556
ลงทะเบียนเพิ่มชุด 1/2557
ลงทะเบียนลาพัก
แสดงข้อมูลการลงทะเบียน
ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วย KTB Online

วิธีการสมัคร Internet Banking ธ.กรุงไทย

คำแนะนำ

1. นักศึกษาต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่าลงทะเบียน และค่าบริการของธนาคาร (10 บาทต่อครั้ง)
2. นักศึกษาต้องเป็นสมาชิก KTB Online ของธนาคารกรุงไทย
3. นักศึกษาควรตรวจว่าชุดวิชาใดที่สอบผ่านไปแล้ว ชุดวิชาใดเป็นชุดห้ามลงสำหรับวิชาเอกของนักศึกษา ชุดวิชาใดที่ลงได้เฉพาะบางวิชาเอก ชุดวิชาเปิดในภาคการศึกษานี้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลงทะเบียนซ้ำซ้อนหรือลงทะเบียนไม่ได้

ปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนโทร. 0-2503-3598-9