ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุด
(ระบบจะรับลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งต่อคนต่อประเภทการลงทะเบียนเท่านั้น)

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่
รหัสนักศึกษา
ความต้องการ เอกสาร
รหัสชุดวิชาที่ 1
ซื้อ ไม่ซื้อ
รหัสชุดวิชาที่ 2
ซื้อ ไม่ซื้อ