ปีการศึกษา ภาค
รหัสนักศึกษา
ความต้องการ เอกสาร
1 = ซื้อ 2 = ไม่ซื้อ
รหัสชุดวิชาที่ 1
รหัสชุดวิชาที่ 2
รหัสชุดวิชาที่ 3