ลงทะเบียนสอบซ่อม
(ระบบจะรับลงทะเบียน 1 ครั้งต่อคนต่อประเภทการลงทะเบียนเท่านั้น)

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสนักศึกษา
 
รหัสชุดวิชาที่ 1
 
รหัสชุดวิชาที่ 2
รหัสชุดวิชาที่ 3