หน้าหลัก :: Home

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

**มหาวิทยาลัยขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันฝึกซ้อมย่อยที่ มสธ.จากเดิมวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

การสั่งจองสิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

วีดิทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 
 

   

 

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved. n="center" class="smallText style3">