ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิชา พุทซาคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  (ระดับ 8)

แขนงวิชา   การจัดการการเกษตร

วิชาเอก   การจัดการการผลิตสัตว์

ตำแหน่งทางบริหาร    รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ที่ทำงาน            สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปากเกร็ด  นนทบุรี  11200 

โทรศัพท์            0-2504-8157         โทรสาร   02-503-3578

Email address   monticha.put@stou.ac.th

mputsakum@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา   

 

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่จบ

ปริญญาตรี

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2530

ปริญญาโท

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

การผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

ปริญญาเอก

Ph.D.

Nutrition

Mississippi State University

U.S.A.

2550

อื่นๆ

ประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

 

สถาบันพระปกเกล้า

2552

 

ประสบการณ์การทำงาน

2540 - ปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  

2536 - 2540: Technician and Marketing Executive บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด

2533 - 2536: Technician (Asst. Nutritionist) บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 

คณะกรรมการ

2553 ปัจจุบัน อนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาหลักโภชนศาสตร์สัตว์สัตว์

2552 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ การผลิตสัตว์

ผลงานทางวิชาการ

มณฑิชา พุทซาคำ การผลิตสัตว์ปีก ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ นนทบุรี หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

มณฑิชา พุทซาคำ กรณีตัวอย่างการจัดการฟาร์มประเภทต่างๆ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการฟาร์ม นนทบุรี หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

มณฑิชา พุทซาคำ การจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์ปีก ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552

มณฑิชา พุทซาคำ การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตสัตว์ ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552

มณฑิชา พุทซาคำ การนำเสนอผลงานในการสัมมนาทางวิชาการ ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552

มณฑิชา พุทซาคำ โครงการวิทยานิพนธ์ ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552

วิชา ธิติประเสริฐ ถาวร ธรรมกรณ์ และมณฑิชา พุทซาคำ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552

มณฑิชา พุทซาคำ และจิตติมา กันตนามัลลกุล กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจปศุสัตว์: กรณีเป็ดพันธุ์เนื้อ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551

ชยาพร วัฒนศิริ และมณฑิชา พุทซาคำ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ใน ประมวลสาระชุดวิชาหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551

มณฑิชา พุทซาคำ สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: อาหารสัตว์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547

ยอดชาย ทองไทยนันท์ และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการผลิตโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

ชัยณรงค์ คันธพนิต และมณฑิชา พุทซาคำ การแปรรูปและการตลาดของโค-กระบือ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

มณฑิชา พุทซาคำ และณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย การดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้ออิสระ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

ณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการฟาร์มไก่เนื้อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการภายใต้เงื่อนไขประกันราคา ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์ และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการฟาร์มสุกรกรณีศึกษาของผู้ประกอบการขนาดกลาง ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

สุรชัย สุวรรณลี และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการฟาร์มโคเนื้อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

มานิต ทรามาศ อดุลย์ วังตาล และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการฟาร์มโคนมกรณีศึกษาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

มณฑิชา พุทซาคำ และณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย การวางแผนการผลิต โรงเรือน และอุปกรณ์ต่างๆ ของสัตว์ปีก ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

ณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย และมณฑิชา พุทซาคำ การจัดการการเลี้ยงไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ และมณฑิชา พุทซาคำ อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีก ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ และมณฑิชา พุทซาคำ การค้าเสรีสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

มณฑิชา พุทซาคำ ศิริลักษณ์ วงส์พิเซษฐ และ จิตติมา กันตนามัลลกุล 2553 การพัฒนาโคเนื้ออินทรีย์ในภาคกลางของประเทศไทย

ชยาพร วัฒนศิริ ชัยวัฒน์ คงสม มณฑิชา พุทซาคำ ภวัต เจียมจิณณวัตร อิงอร ไชยเยศ ปิลันธนา แป้นปลื้ม วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ และ สุรพงษ์ อนุตธโต 2552 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน

Putsakum, M., Y. Vizzier-Thaxton, W. Dozier, III, J. Thaxton, W. Roush, S. Branton, G. Morgan, D. Miles and B. Lott. 2005 Evaluation of stocking density on intestinal microflora of broilers. Poultry Science 84, Supplment 1:108.

Putsakum, M., J. Odiahmbo, Y. Vizzier-Thaxton, J.P. Thaxton and S. Anderson. 2005 The effect of stress on the intestinal microflora of broilers and layers. Poultry Science 84:Supplment 1:99.

Putsakum, M., Y. Vizzier-Thaxton, J. P. Thaxton and S. Anderson, The effect of ascorbic acid on the intestinal microflora of stressed broilers. Poultry Science 84:Supplment 1:34.

Vizzier-Thaxton, Y., M. Putsakum, S. Anderson and J. Thaxton, 2005. Bacteriology of ascites in broilers. Poultry Science 84 (Suppl.1): 72.

Putsakum, M., L. L. McWilliams, Y. V. Thaxton, J. P. Thaxton, A. Corzo, and S. W. Anderson. 2006. The effect of L-arginine supplement on intestinal nitric oxide and microflora of broilers. Poult. Sci. 85(Suppl. 1): 83

McWilliams-Hale, L. L., M. Putsakum, S. W. Anderson, A. Corzo, Y. Vizzier-Thaxton, and J. P. Thaxton. 2006. Effect of arginine on blood gases, acid-base balance and plasma corticosterone in broilers. Poult. Sci. 85(Suppl. 1): 94.

Putsakum, M., V. Vizzier-Thaxton, J. P., Thaxton, S. Anderson, and H. Olowanju. 2006. The nitric oxide level in ceca of stressed broilers. Poult. Sci. 85(Suppl. 1): 169.

Vizzier-Thaxton, Y., J. P. Thaxton, K. Christensen, P. White, R. Stuckey, S. Wongpichet, N. A. Cox, L. J. Richardson, S. Anderson, M. Putskum, and V. J. Radhakrishnan. 2006. Hand vs. mechanical catching and loading of broilers. Poult. Sci. 85(Suppl. 1): 183.

Thaxton, J. P., Y. Vizzier-Thaxton, K. Christensen, P. White, R. Stuckey, S. Wongpichet, S. Anderson, M. Putskum, V. J. Radhakrishnan, and M. W. Schilling. 2006. Physiology of catching and loading broilers. Poult. Sci. 85(Suppl. 1): 183.

 

ความสนใจพิเศษ

1. โภชนศาสตร์สัตว์

2. การผลิตสัตว์