ระดับจุลภาค

 
 1. ยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

  การทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีที่สุดทางหนึ่ง โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีตลาดขนาดเล็ก มักมองหาตลาดภายนอกที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก เช่น ประเทศจีนหรือประเทศในแถบเอเชีย เป็นต้น


 2. รายได้และยอดขายของบริษัทมีความผันผวนน้อยลง

  การทำธุรกิจระหว่างประเทศจะช่วยทำให้รายได้และยอดขายของบริษัทมีความสม่ำเสมอไม่เคลื่อนไหวขึ้นลงมากนัก ตัวอย่างเช่น หากยอดขายในประเทศหนึ่งเกิดซบเซาเนื่องจากสาเหตุทางการเงิน การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ การทำธุรกิจในประเทศอื่นที่ไม่ประสบกับปัญหาดังกล่าว จะเป็นการช่วยเฉลี่ยรายได้และยอดขายโดยรวมของบริษัทนั้น

 3. การมีนวัตกรรมใหม่

  ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ เนื่องจากบริษัทสามารถใช้ประสบการณ์จากคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ทำให้มีการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงอาจทำให้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น

 4. การประหยัดอันเนื่องจากขนาด/ ความเร็ว/ ขอบเขต

  การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) คือ การที่ธุรกิจมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำลง เมื่อธุรกิจขยายขนาดการผลิตมากขึ้น เพราะมีการเฉลี่ยรายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร ผู้บริหาร ฯลฯ ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้

  การประหยัดจากความเร็ว (Economies of Speed) คือ การที่ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง   และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือทางธุรกิจ หรือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน   ตัวอย่างเช่น   การสร้าง แบรนด์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน การจัดซื้อร่วมกัน ทำให้ได้รับวัตถุดิบเร็วขึ้น เป็นต้น

  การประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope)    หมายถึง     การที่ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนได้มาก ถ้าสามารถดำเนินธุรกิจหลายชนิดในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สามารถดำเนินธุรกิจได้หลายประเภท ทั้งด้าน อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ การรับจ่ายเงินค่าบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น


-- กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป --