ความหมาย

 

การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (International Portfolio Investment) คือ การที่ธุรกิจหรือรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงินนอกประเทศของตน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ผู้ลงทุนไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือเข้าไปควบคุมกิจการโดยตรง และได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้นั้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

ภาพรวมของการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันตลาดเงินและตลาดทุนมีความเชื่อมโยงกันทั่วโลก จากข้อกำหนดต่างๆที่ผ่อนคลายลง เช่น มีการขยายเพดานสำหรับการนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้การติดต่อกันระหว่างประเทศมีความสะดวกสบายและมีต้นทุนที่ต่ำลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกจำกัดแต่ภายในประเทศเท่านั้น จะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทตราสารทุน ( Equity Instrument ) และตราสารหนี้ ( Debt Instrument ) ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2

แหล่งข้อมูล: World Federation of Exchange
ภาพที่ 1 Equity Market Capitalization

แหล่งข้อมูล: World Federation of Exchange
ภาพที่ 2 Value of Bonds Listed

จากภาพที่ 1 แสดงการขยายตัวของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( Market Capitalization ) ในประเภทตราสารทุนในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ อเมริกา เอเชียแปรซิฟิก ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยทวีปอเมริกานับเป็นตลาดทุนที่มีความก้าวหน้าและเป็นตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น จะเห็นว่าตลาดทุนทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาปรับตัวลดลงใน ค.ศ. 2008 จากวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ และค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในอีก 2ปีต่อมา ส่วนตลาดตราสารหนี้ของโลกซึ่งแสดงโดยมูลค่าพันธบัตรที่จดทะเบียนในตลาดระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังแสดงในภาพที่ 2 จะเห็นว่ายุโรปค่อนข้างมีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นตลาดตราสารหนี้ขนาดใหญ่และมีความสำคัญของโลก


-- กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป--