ความหมายของความเสี่ยงทางการเงิน

 

ความเสี่ยงทางการเงิน หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคตอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการเงินแล้วส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของกิจการ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การผันผวนของราคาปัจจัยการผลิต หรือราคาสินค้า ซึ่งล้วนส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกิจการทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอันหมายถึง กระบวนการที่ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กิจการยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในกิจการธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศเป็นหลักในการซื้อขาย รวมทั้ง มีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องมีการจ่ายเงินต้น/ดอกเบี้ยเป็นเงินตราต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงทางการเงินอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สถาบันการเงิน กองทุนการเงินที่มีการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของต่างประเทศ เป็นต้น-- กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป--