ความหมาย

 

การตลาดในเชิงการจัดการ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการลงมือปฏิบัติตามแผนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ การกำหนดราคาสินค้า การส่งเสริมการตลาด การจัดการช่องทางการขาย เพื่อก่อให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้า และเป้าหมายขององค์กรที่ขายสินค้านั้น การตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ทั้งในด้านของการกำหนดตลาดเป้าหมาย การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำแผนการขายที่เหมาะสม การรักษาฐานการตลาด และการขยายฐานการตลาดเป้าหมาย เป็นต้น

การตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดระหว่างประเทศ อาจพิจารณาได้ในระดับที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ ( International marketing ), การตลาดหลายประเทศ (Multinational marketing), และการตลาดระดับโลก (Global marketing) การบริหารการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบแบบพื้นฐานที่สุด ธุรกิจอาจมีมุมมองในลักษณะที่มีจุดเริ่มต้นจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศก่อน แล้วจึงค่อยขยายการขายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านการส่งออกเฉพาะตัวสินค้าก่อน แผนการตลาดในช่วงต้นๆยังเน้นไปที่การรักษารูปแบบการตลาดท้องถิ่นไว้เป็นหลักก่อน กระทั่งเมื่อมีความพร้อมจึงขยายการส่งออกไปในหลายประเทศมากขึ้น รวมทั้งเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการการตลาดในประเทศเป้าหมายโดยตรงโดยปรับแผนการตลาดให้เหมาะกับตลาดในแต่ละประเทศเป้าหมายอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ในท้ายที่สุดก็ปรับรูปแบบการบริหารทางการตลาดไปเป็นแบบบูรณาการในระดับโลก โดยปรับส่วนผสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการบริหารอย่างยืดหยุ่นและบูรณาการให้สามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีระดับแตกต่างกันในตลาดของแต่ละประเทศได้
-- กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป--