การบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

เข้าสู่เนื้อหา ตามหัวเรื่องดังนี้

   
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
 
 
   
การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
 
 
   
การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ของธุรกิจระหว่างประเทศ
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
 
 
   
การบริหารการตลาดต่างประเทศ
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
 
 
   
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร