มุมสบายๆ โดย รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
 

ชุมชนนักปฏิบัติ :
เครื่องมือสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้

            โดย อาจารย์ อรวรรณ  น้อยวัฒน์

การจัดการความรู้ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ  ได้แก่  การค้นหาความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายประเภทที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
              1)  เครื่องมือที่ช่วยในการ  “เข้าถึงความรู้”  ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit   เช่น  การเล่าเรื่อง (Story  Telling)  การใช้ฐานความรู้ (Knowledge  Bases) เป็นต้น
              2)  เครื่องมือที่ช่วยในการ  “ถ่ายทอดความรู้”  ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit   เช่น  ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring  System)   ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)  การสับเปลี่ยนงาน (Job  Rotation)  เป็นต้น

จะเห็นว่า ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการจัดการความรู้ขององค์กร  สำหรับดึงความรู้ประเภท Tacit  Knowledge หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลซึ่งซ้อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูด

ความหมายและองค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550)  ได้ให้ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ว่า หมายถึง  ชุมชนที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน  มาร่วมแลกเปลี่ยน  แบ่งปัน  เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกัน  เพื่อได้มาซึ่ง Knowledge Assets (KA) หรือขุมความรู้ในเรื่องนั้น ๆ สำหรับคนในชุมชน เพื่อไปทดลองใช้ แล้วนำผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก อันส่งผลให้ความรู้นั้น ๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านการปฏิบัติ  ประยุกต์  และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย  อันทำให้งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อย ๆ

            กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) ได้ให้ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติว่า หมายถึง  กลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น  ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้จะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน  ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญ

            จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า  ชุมชนนักปฏิบัติ   หมายถึง  กลุ่มคนที่จุดมุ่งหมายหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลจากการเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน

            ชุมชนนักปฏิบัติจะมุ่งเน้นการนำความรู้ที่ใช้ในงานมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนาคุณภาพงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยทั่วไปการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแนวปฏิบัติจะมีองค์ประกอบ ดังนี้
            1. หัวข้อความรู้  (Domain)  เป็นหัวข้อที่กลุ่มหรือชุมชนจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  โดยหัวข้อที่ดีจะต้องมีลักษณสำคัญ  คือ  เป็นหัวข้อที่เกิดจากความต้องการของชุมชน   

            2. ชุมชน (Community) เป็นพันธะทางสังคมที่จะรวบรวมและยึดเหนี่ยวสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันภายใต้โดเมนและแรงปรารถนาเดียวกัน ในการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแนวปฏิบัติไม่ได้มีกฎตายตัวว่าสมาชิกในชุมชน จะต้องมีจำนวนเท่าใด มีตำแหน่งใดบ้าง แต่เพื่อความสะดวกในการก่อตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนควรประกอบด้วย ผู้ดำเนินการหลัก (Facilitator)    ผู้บันทึกสิ่งสำคัญ (Community Historian)  สมาชิกชุมชน (Member)  ผู้สนับสนุน (Sponsor) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นต้น

            3. แนวปฏิบัติ (practice) คือ ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่สมาชิกสามารถนำไปปฏิบัติในงานของตนได้จริง โดยทั่วไปแนวปฏิบัตินี้ได้มาจากการบันทึกเป็นคลังความรู้ขององค์กรที่ได้จากการสังเคราะห์โดยชุมชน และจัดเก็บ/ ปรับปรุง/ ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง

            ดังนั้น  ชุมชนนักปฏิบัติเป็นชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์รวมกัน   มีแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ขึ้น   และจะเห็นว่า ชุมชนนักปฏิบัติจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนและสมดุล อันได้แก่  หัวข้อความรู้  ชุมชน  และแนวปฏิบัติ   จึงจะสามารถดำรงอยู่และขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้กับองค์กร  หากขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งไปจะไม่สามารถสร้างชุมชนให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ
องค์ประกอบหลัก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนนักปฏิบัติประสบความสำเร็จ มีดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหาร ผู้นำองค์กรนับว่ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ชุมชนนักปฏิบัติประสบความสำเร็จได้  โดยสามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้  เช่น  มุ่งเน้นที่ความรู้ซึ่งสำคัญต่อทั้งกิจการขององค์กรและสมาชิกในองค์กร สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ  สำหรับประเด็นที่เป็นหัวใจขององค์กร ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยในสิ่งที่สมาชิกต้องการ หาผู้ประสานงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม พยายามควบคุมชุมชนนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัฒนธรรม และค่านิยมหลักขององค์กร

2. สมาชิก สิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  การร่วมกันแก้ปัญหา  โดยความท้าทายของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้จัก  ซึ่งสมาชิกในองค์กรต้องเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญความเป็นมา เป้าหมายและประโยชน์ในการที่จะจัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติขึ้นในองค์กร   ปฏิบัติต่อชุมชนนักปฏิบัติเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินขององค์กร  โดยให้การสนับสนุนทรัพยากร  และข้อมูลข่าวสารเท่าที่จะทำได้   ให้การยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากชุมชนนักปฏิบัติ และพยายามชักจูงให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก สมาชิกต้องไม่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน 

3. วิธีการ วิธีการที่สำคัญของชุมชนนักปฏิบัติ  ได้แก่  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างชุมชนนักปฏิบัติได้   มีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย วัฒนธรรม และค่านิยมหลักขององค์กร ไม่พยายามไปหักล้าง หรือคัดค้านวัฒนธรรมที่มีอยู่เต็ม   การสร้างเวทีเสวนาโดยให้มีสมาชิกอาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์ ร่วมเสวนา และมีผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอเพื่อให้สมาชิกอภิปราย  อาจเชิญผู้นำทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน จัดให้มีเวทีพบปะกัน ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนกลุ่มแกนหลักด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากภายในชุมชนเอง และจากชุมชนอื่น ๆ  

4. เทคโนโลยี  ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร โดยอาจจะเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่าย ๆ ก่อน เช่น การใช้ Software computer ที่ใช้ง่าย  คุ้นเคย  และใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบันทึกการถ่ายทอดความรู้เฉพาะบุคคล ให้เป็นความรู้ที่มีหลักฐานชัดเจน คนอื่น ๆ สามารถนำไปศึกษา หรือยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้

ประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติ   
ชุมชนนักปฏิบัติมีประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน ดังนี้

 1. ด้านองค์กร  มีดังนี้
  1.1 ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  1.2 ทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
  1.3 เป็นหนทางในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices)
  1.4 เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร
  1.5 พัฒนาองค์ความรู้ที่มีพลวัตขององค์กร
  1.6 ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  1.7 เป็นหนทางที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการจัดการความรู้
 1. ด้านพนักงาน         มีดังนี้                                                                                     

2.1 ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในชุมชน
2.2 ได้ร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
2.3 ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายกัน รวมทั้งอาจกำลังเผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะทำให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหา
2.4 ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อควรระวังของชุมชนนักปฏิบัติ
ข้อควรระวังของชุมชนนักปฏิบัติ มีดังนี้
1. การทำชุมชนนักปฏิบัติครั้งแรกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการทำการจัดการความรู้ จึงต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  หรือมีวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าวิธีการทำงานแบบเดิม    

2. การทำชุมชนนักปฏิบัติเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการสื่อสารสองทาง เป็นการบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จ ประสบการณ์ วิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้ดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Facilitator) ต้องมีบทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับความรู้ เรื่องที่ตั้ง ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ประเมินผล และสื่อสารความสำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ โดยมีเลขานุการ (Note Taker, Community Historian, Knowledge Banker, Secretary) ช่วยบันทึกสรุปย่อเรื่องเล่าทุกเรื่องที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเล่า และจัดทำเป็นฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากกลุ่ม  ทั้งนี้การจัดการความรู้ในองค์กรจะเดินไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนทรัพยากร การให้ทิศทางและแนวคิด การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างการยอมรับ (Sponsor หรือ Leader)

3. การทำชุมชนนักปฏิบัติควรเป็นชุมชนนักปฏิบัติที่ยั่งยืนและให้ผลถาวร ควรทำให้เป็นวิถีชีวิตการทำงานตามปกติอย่างหนึ่ง หรือกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ  เพื่อให้องค์กรนั้นเข้าถึงแก่นแท้หรือจิตวิญญาณที่แท้จริงของการจัดการความรู้

..............................

เอกสารอ้างอิง
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (2553). ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice). http://iad.dopa.go.th/km/dopa_km.htm
สุรินทร์ สรงสระแก้ว. (2550). เครื่องมือจัดการความรู้ (KM Tools) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน. กทม. : วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
สายพิณ เชิงเชาว์. (2551). เทคนิคการ COP อย่างมีผลสัมฤทธิ์. กทม. : กรมประชาสัมพันธ์
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2550). การทำ COP เพื่อจัดการความรู้ในองค์กร. กทม. : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. , นครปฐม. ประเทศไทย. 16 หน้า
อนุชาติ พวงสำลี และ รวิน ระวิวงศ์. (2550). คู่มือการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ (COP). กทม. : สำนักพัฒนาคุณภาพ.
Wenger E. , McDermott R. and Syner W.M. (2002). Cultivation  communities  of  practice: A guide to  managing Knowledge.   Harvard Business School Press. Boston, MA.