มุมสบายๆ โดย รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          สวัสดีผู้อ่านจุลสารออนไลน์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน สำหรับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คงได้ผ่านการสอบไล่ภาค 1/2555 เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ไปแล้ว ขณะนี้คงรอผลการสอบ ดิฉันเชื่อว่านักศึกษาหลายคนคงลุ้นกับผลการสอบที่จะออกมา บางคนอาจมีความมั่นใจว่าทำได้และสอบผ่านแน่นอน แต่หลายคนคงไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสอบผ่านหรือไม่ จึงขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบและผลการสอบ โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 ที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับระบบประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ได้ทราบข้อมูลพอสังเขป

          กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี การตัดสินผลสอบจะให้เกรดเป็น 4 แบบ คือ H (คะแนน 76% ขึ้นไป)  S (คะแนน 60-75%)  U (คะแนนต่ำกว่า 60%)  และ I (กรณีไม่เข้าสอบ) โดยผลสอบจะออกภายใน 45 วัน หลังการสอบ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน คือ ได้เกรด U หรือไม่เข้าสอบได้เกรด I  ทาง มสธ. จะส่งเอกสารลงทะเบียนสอบซ่อมพร้อมกับใบแจ้งผลสอบ ซึ่งเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมแล้ว จะเข้าสอบซ่อมในเดือนกุมภาพันธ์  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภาค 2/2555 ไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม 2555 หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะทำให้ต้องลาพักการศึกษาในภาค 2/2555 และเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้ระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรยาวนานขึ้นกว่าเดิม นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจึงต้องศึกษาปฏิทินการศึกษาและปฏิบัติตามกำหนดเวลาว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อใด และสอบเมื่อใด เพื่อให้ไม่เสียโอกาสในการที่จะศึกษาและสำเร็จการศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้

          กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกแบบให้มีเกรดที่หลากหลายกว่าระดับปริญญาตรี คือ มี A, B+, B, C+, C, D และ F อย่างไรก็ตาม นักศึกษาควรวางแผนการเรียนให้เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 โดยต้องไม่มีวิชาใดเลยที่ได้เกรด D มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องแก้เกรดบางชุดวิชาหรือชุดวิชาที่มีปัญหา เพื่อให้ได้เกรดตามรายวิชาและเกรดเฉลี่ยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้  นอกจากนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษายังไม่มีการสอบซ่อม  ดังนั้น นักศึกษาที่สอบได้เกรด D หรือ F หรือไม่เข้าสอบในชุดวิชาใด จะต้องไปลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ ซึ่งมักจะเป็นภาคเดิม (ภาค 1 หรือ 2) ในปีการศึกษาถัดไป เพราะชุดวิชาบัณฑิตศึกษาแต่ละชุดวิชามักจะเปิดสอนภาคการศึกษาเดียว ยกเว้น ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และชุดวิชาประสบการณ์มหาบัณฑิต ที่เปิดเรียนทั้งภาค 1 และภาค 2   อีกประเด็นที่ขอเน้น คือ นักศึกษากลุ่มทดลองเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยของวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนต่ำกว่า 2.5 หากผลการสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2555 มีชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชาที่ได้เกรด B จะได้รับการปรับสถานะเป็นนักศึกษาสามัญทันที  ที่ผ่านมานักศึกษาทดลองเรียนที่มีความเข้าใจและพยายามปรับตัวในภาคการศึกษาแรก ก็สามารถผ่านไปเป็นนักศึกษาสามัญได้โดยไม่ยาก

          สำหรับการพบกับประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในจุลสารออนไลน์ฉบับนี้  ดิฉันขอให้กำลังใจทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ให้ประสบความสำเร็จกับการศึกษาในระบบทางไกล หากท่านใดที่อาจพลาดพลั้งสอบไม่ผ่านในบางชุดวิชา ก็ขอให้ลองทบทวนว่านักศึกษายังขาดส่วนใด เช่น ยังแบ่งเวลาได้ไม่ดี ยังไม่ได้ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาอย่างครบถ้วนด้วยความเข้าใจ ก็ขอให้พยายามแก้ไขส่วนขาดและเข้าสอบซ่อมในระดับปริญญาตรี หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา  ขอให้ยึดเป้าหมายการได้เรียนรู้และสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังเป็นธงชัยให้เราพยายามและก้าวต่อไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้

          อย่างไรก็ตาม นักศึกษาท่านใดที่มีปัญหาในการศึกษา หรือยังไม่เข้าใจในวิธีการเรียนในระบบทางไกลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถติดต่อดิฉันทาง e-mail: pensirinapa@gmail.com  หรือ โทรสาร 02-5033570 ดิฉันยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน หรือส่งต่อเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือได้โดยตรงค่ะ. ………………………………