13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

คำอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการจัดการฐานข้อมูล เทคโนโลยีสื่อประสม ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

รายชื่อหน่วย
หน่วยที่ 1 การจัดการสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูล
หน่วยที่ 6 บุคลากร อุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 7 จริยธรรมและปัญหาสังคมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 8 การจัดการมาตรฐานและคุณภาพ
หน่วยที่ 9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 10 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 11 การสร้างแบบจำลองข้อมูล
หน่วยที่ 12 คลังข้อมูลและการจัดการความรู้
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงาน
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ
หน่วยที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 
กระดานสนทนา
 
Download แผนกิจกรรมการศึกษา (2/2548)