13798 ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1

คำอธิบายชุดวิชา
โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการพัฒนา

วัตถุประสงค์ชุดวิชา
  1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงการวิทยานิพนธ์
  2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อเรื่อง การศึกษา การสำรวจ และการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลือกปัญหา และการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์
  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและการทำวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการและบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา
กรรมการด้านเนื้อหา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
กรรมการด้านออกแบบระบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤติกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจำเรียง จงเกาะกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อหน่วยการสอน

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
หน่วยที่ 2 รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง
หน่วยที่ 3 หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบความคิดการวิจัย
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
หน่วยที่ 5 การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

ตารางสอบ
 
 
เอกสารและตัวอย่างการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
Download แผนกิจกรรมการศึกษา