หลักการและเหตุผล
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นงานขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นเอกสารหรือสรุปย่อเรื่องราวที่นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์หรือผู้วิจัยได้เรียบเรียงขึ้น ซึ่งเป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยผ่านการเรียบเรียงอย่างมีระบบ ระเบียบ แบบแผน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่านักศึกษาหรือผู้วิจัยทำการวิจัยในประเด็นปัญหาการวิจัยอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีระเบียบวิธีการทำวิจัยอย่างไร รวมทั้งได้ผลการศึกษาค้นคว้า ข้อค้นพบความจริง ความรู้ใหม่ เรื่องใดบ้าง เป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรในการจัดทำการคัดย่อวิทยานิพนธ์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ทราบ เข้าใจเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นั้นๆ อย่างคร่าวๆ เพื่อจะได้ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและการประยุกต์ ใช้ผลการวิจัยกับการศึกษาค้นคว้าหรือการปฏิบัติงานต่อไป

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง เพราะจะเป็นการนำผลการวิจัยที่ได้ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผลงานของการศึกษาวิจัยทำให้บุคคลอื่นได้ทราบ ได้เข้าใจ และนำผลการวิจัยที่ได้ไปศึกษาและประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจ ตลอดจนสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตามการทำวิทยานิพนธ์ทางด้านไทยคดีศึกษา พบว่าจะมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีผู้ทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาวิจัยด้านไทยคดีศึกษาอยู่มากมายหลายเรื่อง โดยกระจัดกระจายอยู่ตามสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ สืบค้น ตลอดจนศึกษาค้นคว้า

โดยที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และมีนักศึกษา 4 รุ่น ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายคนและมีผลงานวิทยานิพนธ์หลายเรื่องตลอดจนกำลังอยู่ในระหว่างการคิดหาหัวข้อเรื่องในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งหากได้มีการจัดทำมีหนังสือ หรือการจัดทำเอกสารที่เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไทยคดีศึกษา โดยรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทางด้านไทยคดีศึกษาดังกล่าวนี้ ซึ่งจะเอื้ออำนวยความสะดวกและประโยชน์แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ตลอดจนคณาจารย์ ผู้สนใจทั่วไปในการเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งในการติดตาม ตรวจสอบ สืบค้น ศึกษาและค้นคว้าความรู้ในด้านนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยจะได้จัดทำฐานความรู้โดยการรวบรวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ทางด้านไทยคดีศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านไทยคดีศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จึงตระหนักเห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้ดำริในการจัดทำหนังสือและฐานความรู้โดยการรวบรวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ทางด้านไทยคดีศึกษา ในรูปแบบ Online โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ เช่น สังคมและวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการเมือง ฯลฯ ตั้งแต่ปี 2542 - 2552


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำหนังสือและฐานความรู้ไทยคดีศึกษาในรูปแบบ Online รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทางด้านไทยคดีศึกษา จากสถาบันการศึกษาด้านไทยคดีศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
3. เพื่อผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบ Online ทางวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF